Požárně bezpečnostní řešení staveb

Náš tým je složený ze čtyř požárních inženýrůPožárně bezpečnostní řešení (VŠB FBI, ČVUT) je schopný poskytnout odborné poradenství v celé oblasti požární bezpečnosti staveb. Základní činnost je poradenství a zpracování požárně bezpečnostního řešení stavby a komunikace s hasičským záchranným sborem – podáním žádosti o stanovisko ke zpracovanému požárně bezpečnostnímu řešení.

Požární řešení stavebPožárně bezpečnostní řešení je zpracováno vždy písemnou formou v 6-ti originálech a to na základě poskytnutých podkladů od objednatele / investora. Objednávka je provedena prostřednictvím elektronické pošty na základě odsouhlasení cenové nabídky. Požárně bezpečnostní řešení se skládá z technické zprávy (písemná část), výkresové části (zakresleny potřebné požární informace je-li to nutné k doložení skutečností z technické zprávy), výpočtové části.

Požárně bezpečnostní řešení

Požárně bezpečnostní řešení stavby je součástí stavební dokumentace nové stavby nebo změny stavby pro stavební řízení, a to včetně získání souhlasného stanoviska územně příslušného územního odboru stavební prevence HZS, není-li zákonem nebo stavebním úřadem stanoveno jinak.

Hlavní zásady požární bezpečnosti staveb:

 • K zabránění šíření požáru ve stavebním objektu se objekty dělí do požárních úseků.
 • Každý požární úsek se posuzuje samostatně a určuje se intenzita možného požáru. Mírou intenzity případného požáru je požární riziko.
 • Stavební konstrukce, které ohraničují požární úsek, a nosné stavební konstrukce, které se nacházejí v požárním úseku, se dimenzují tak, aby se během požáru nezřítily.
 • Z ekonomických důvodů jsou požadavky na stavební konstrukce odstupňovány podle jejich významu pro stabilitu celého objektu.
 • Evakuace osob probíhá zpravidla požárními úseky bez požárního rizika, které se označují jako chráněné únikové cesty.
 • Požadavky na chráněné únikové cesty jsou odstupňovány podle výšky objektu a podle počtu a schopnosti pohybu evakuovaných osob.
 • Únikové cesty se dimenzují podle předpokládaného počtu evakuovaných osob, jejich schopnosti samostatného pohybu a způsobu evakuace (evakuace současná nebo postupná).
 • K zabránění šíření požáru mimo posuzovaný objekt (zářením tepla nebo padajícími hořícími částmi konstrukcí) se stanovují minimální odstupy. Jejich velikost odpovídá předpokládanému útlumu intenzity tepelného záření na hodnotu, která je nižší než kritická hodnota pro vznícení hořlavých látek typu dřeva.
 • Jakékoliv technické a technologické rozvody a prostupy musí být provedeny tak, aby se nestaly příčinou šíření požáru ve stavebním objektu. Vzduchotechnické rozvody musí být požárně uzavíratelné.
 • Až na některé výjimky musí být ke každému objektu zajištěn přístup jednotek požární ochrany k umožnění včasného a účinného požárního zásahu (přístupové cesty, nástupní plochy apod.).
 • V případech, kdy se předpokládá vedení požárního zásahu vnitřkem objektu, musí být zřízeny vnitřní zásahové cesty.
 • Vnější zásah jednotek požární ochrany se předpokládá u objektů do výšky 22,5 m, pokud takový zásah obvodové stěny nebo hloubka objektu dovolují.

Rychlý kontakt

Tel: +420 257 810 082
Mobil: +420 723 388 372
E-mail: info@pozarne-bezpecnostni-reseni.cz
web: www.pozarni-bezpecnostni-reseni.cz

Napište nám

Jméno: 
E-mail: 
Dotaz